REGULAMIN

 

Nasz obiekt i wszelkie atrakcje w nim udostępniane został stworzony w celu zapewnienia niezapomnianych wrażeń oraz emocji, a także w celu miłego spędzenia czasu zarówno przez młodzież, jak również całe rodziny.  Naszym priorytetem jest udostępnienie parku rozrywki w celu aktywnego wypoczynku na miarę XXI w. Uprzedzamy jednakże, iż korzystanie z obiektu może powodować urazy ciała podobne, jak przy uprawianiu sportów ekstremalnych. Dlatego też, aby zminimalizować takie ryzyko, należy zapoznać się z informacjami niniejszego Regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego zapisów, w szczególności zapisów o zasadach bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz wszelkich poleceń i wskazówek personelu Parku. W przypadku osób małoletnich uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi przez opiekunów na przestrzeganie warunków bezpiecznego korzystania z atrakcji. Pamiętaj także, że nie jesteś w Parku sam – uważaj, na to co robisz, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym.

1. Informacje ogólne

a. Podmiotem prowadzącym Park (zwany dalej w niniejszym Regulaminie „Parkiem” jest MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., adres: 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 24-26 poczty e- mail biuro@playpark.pl nr tel. 730 073 730 NIP: 6692542587, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710297.

b. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Parku (w tym w szczególności osoby dokonujące zakupu biletów wstępu), zwane dalej w postanowieniach niniejszego Regulaminu „Gośćmi”.

c. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełnione treścią innych regulaminów szczegółowych, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie Parku. W przypadku wprowadzenia takich dodatkowych regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i są nadal wiążące.

d. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich regulaminów szczegółowych.

e. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do personelu Parku. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie personelowi Parku wszelkich przypadków naruszania Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z Parku.

2. Podstawowe informacje organizacyjne

a. Podczas przebywania na terenie Parku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez personel Parku. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Parku bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

b. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Parku wg własnego uznania, bez konieczności podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.

c. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek substancji odurzających, a także wnoszenia alkoholu na teren Parku. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub zachowujące się, jakby były pod wpływem takich środków, nie będą wpuszczane na teren Parku lub mogą zostać z niego wyproszone bez zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet.

d. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt.

e. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane podobnie, jak jakiekolwiek inne przejawy agresji słownej lub tym bardziej fizycznej.

f. Zewnętrzny parking jest parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości na czas pobytu w Parku. Pozostawienie pojazdu na parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Gościa. Korzystanie z parkingu, nie jest równoznaczne z zawarciem z Parkiem umowy przechowania. Park nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.

3. Dostępność Parku / Cennik

a. Warunkiem korzystania z atrakcji Parku jest zarejestrowanie się w elektronicznym systemie obsługującym Park oraz uiszczenie opłaty za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który dostępny jest w recepcji Parku.

b. Zakup biletów na wejście indywidualne może być w recepcji Parku, pod warunkiem dostępności miejsc na wybraną godzinę. Rezerwację terminów wejścia innego rodzaju oraz innych zajęć z oferty, niż wejście indywidualne, można dokonać poprzez kontakt z recepcją.

c. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Gości liczba osób mogących jednocześnie korzystać z urządzeń Parku jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby dostępnych na daną godzinę biletów wstępu, nie jest możliwy zakup biletów na tę samą godzinę, bezpośrednio w kasie Parku.

d. W kasie Parku bilety sprzedawane są na najbliższą dostępną godzinę wejścia lub w systemie rezerwacji na inny dostępny termin. Nieskorzystanie z terminu zarezerwowanego nie upoważnia do zwrotu ceny biletu.

e. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu będące skutkiem siły wyższej i okoliczności od Parku niezależnych np. przerwy w dostawie prądu.

f. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji Parku na specjalne wydarzenia.

g. Bilety uprawniają do korzystania z atrakcji Parku w określonym czasie wykupionym przez Gościa. Każde wejście rozpoczyna się od momentu otrzymania opaski z kodem kreskowym. Gość zobowiązany jest do samodzielnego kontrolowania czasu pobytu w Parku. Po zakończeniu pobytu Gość obowiązkowo musi udać się do recepcji w celu zdania opaski i rozliczenia pobytu. Za brak zwrotu opaski lub jej zagubienie naliczona zostanie opłata dodatkowa w kwocie 100,00 PLN.

4. Zasady wejścia na teren Parku, ograniczenia wiekowe

a. Każdy Gość podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z atrakcji Parku uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję taką powinni podejmować rodzice lub opiekunowie prawni.

b. Do wejścia na teren Parku Goście przygotowują się w szatniach, tam też, w przeznaczonych do tego szafkach, zobowiązani są zostawić odzież, obuwie i wszystkie przyniesione ze sobą rzeczy. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy cennych i wartościowych, w szczególności takich jak biżuteria, karty płatnicze, telefony i inny sprzęt elektroniczny, gotówka.

c. Każdy z Gości otrzymuje klucz do szafki w pomieszczeniach szatni i zobowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany kluczyk. Za jego utratę lub uszkodzenie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100,00 PLN.

d. Zabrania się Użytkownikom przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania kluczyka osobom trzecim.

e. Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Gościa na terenie Parku poza wyznaczonymi szafkami. Gość zobowiązany jest do należytego zamknięcia szafki oraz niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości pracownikom Parku.

f. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu oraz kobiety w ciąży, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Parku.

Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich.g. Korzystanie z trampolin zalecamy jedynie osobom, których waga nie przekracza 100 kilogramów.

h. Każda osoba niepełnoletnia może korzystać z atrakcji Parku jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub innej osoby działającej w porozumieniu z tymi osobami. Zgoda ta jest wyrażana poprzez dopuszczenie niepełnoletniego do wejścia na teren Parku, w tym w szczególności poprzez zakup biletu lub dopuszczenie do korzystania z atrakcji Parku w jakikolwiek inny sposób (w tym w obecności osób dorosłych, samodzielnego zakupu biletów przez osoby, które ukończyły 13 lat lub w wejścia w ramach imprezy lub grupy zorganizowanej). Pracownicy Parku nie mają uprawnień do kontrolowania tożsamości opiekunów i ustalania prawa wykonywania opieki nad niepełnoletnimi, a zatem przyjmuje się, że osoba dorosła sprawująca nadzór nad niepełnoletnim w chwili wejścia na teren Parku czyni to jako jej opiekun prawny lub za zgodą tego opiekuna. Pracownicy nie są również uprawnieni do nadzoru nad niepełnoletnimi korzystającymi z Parku oraz osobami, które winny sprawować nad nimi opiekę. Obowiązki w tym zakresie ciążą wyłącznie na opiekunach niepełnoletnich, lecz w razie zaobserwowania nieprawidłowości pracownicy Parku mają prawo wydawać polecenia wiążące osoby korzystające z atrakcji Parku.

i. Atrakcje Parku przeznaczone są dla dzieci powyżej 3-ciego roku życia. Dzieci poniżej tego wieku, z uwagi na swoje bezpieczeństwo i zdrowie nie powinny korzystać z Parku.

j.Dzieci w wieku od 3-ciego do ukończenia 7-ego roku życia powinny korzystać z atrakcji Parku tylko i wyłącznie z ciągłą osobistą asystą dorosłego opiekuna.

k. Dzieci od ukończenia 7-ego roku życia do ukończenia 13-tego roku życia mogą korzystać z atrakcji Parku pod nadzorem dorosłego opiekuna. Opiekun sam decyduje o charakterze sprawowanego nadzoru, lecz winien on zapewniać skuteczność w zakresie bezpieczeństwa niepełnoletnich.

l. W przypadku dzieci od ukończenia 13-ego roku życia aż do osiągnięcia pełnoletniości o charakterze nadzoru decyduje opiekun. Winien on jednak upewnić się, że niepełnoletni zna zasady korzystania z atrakcji Parku i będzie ich przestrzegał.

m. Park i jego pracownicy nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad osobami niepełnoletnimi przebywającymi na terenie Parku. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z atrakcji Parku odbywa się na ryzyko opiekuna.

n. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich.

5. Ogólne zasady korzystania z trampolin

a. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.

b. Wejście na trampoliny dozwolone jest w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas skakania. Na trampolinę nie wolno wchodzić z biżuterią, w szczególności z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i wisiorkami. Zabrania się skakania bez koszulki.

c. Przed wejściem na urządzenia Goście zobowiązani są opróżnić kieszenie. Na trampolinę nie wolno wnosić żadnych przedmiotów niestanowiących wyposażenia Parku, w szczególności takich jak klucze, telefony, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje.

d. Każdy Gość zobowiązany jest do skakania w specjalnych skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które należy nabyć w recepcji Parku.

e. W strefie trampolin, wyznaczonej przez wykładzinę, można przebywać jedynie w skarpetkach.

f. Zabronione jest wchodzenie na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

g. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne Gościom noszącym okulary bądź soczewki kontaktowe.

6. Zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń

a. Przed wejściem na trampolinę należy bezwzględnie wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych części ciała – zgodnie z zaleceniami personelu Parku.

b. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.

c. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem. Podczas podskoków na jednym batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

d. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez innego Gościa.

e. Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała.

f. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut, należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. Pozwala to uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.

g. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

h. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

i. Dozwolone jest przechodzenie do wybranego batuta, z zachowaniem należytej ostrożności, po matach zabezpieczających.

j. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.

k. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające i wieszania się na nich.

l. Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.

m. Zabrania się używania skoczni jeżeli po przeciwnej stronie użytkowana jest ścianka wspinaczkowa.

n. Zabrania się zjazdu ze skoczni gdy w basenie znajduje się osoba z kołem.

o. Zabrania się korzystania z gladiatora osobom o wzroście przekraczającym 160 cm.

p. Skoki z rozbiegu dozwolone są wyłącznie po opuszczeniu basenu z gąbkami przez poprzedniego użytkownika.

q. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym Gościom.

r. Zaleca się szczególną ostrożność osobom zamierzającym wykonać bardziej złożone ewolucje, aby nie wyrządzić krzywdy sobie lub innym Gościom.

s. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Gośćmi.

t. Zabrania się biegania po terenie Parku, a w szczególności biegania po schodach i matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

u. Zabrania się picia oraz jedzenia na trampolinach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

7. Zasady uzupełniające, informacja o stosowanym monitoringu

a. Informujemy, iż cały teren Parku, z wyłączeniem szatni oraz łazienek, znajduje się pod nadzorem kamer telewizji przemysłowej prowadzonej przez właściciela parku. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy poszanowaniu dóbr osobistych i intymności Gości. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie obrazu Gościa a w szczególności przetwarzanie danych następuje w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności Gości jakie zostaną zarejestrowane przez kamery tego systemu. Przetwarzanie następuje w celu:

– bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochronę mienia – ze względu na charakter świadczonych usług przez Play Park oraz stref wyłączonych z użytku z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO;

– prawnie uzasadniony interes Administratora danych poprzez zapobieganie oszustwom (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Park nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Gosci przez osoby trzecie.

c. Gość jest świadomy i akceptuje fakt, że w trakcie korzystania przez niego z atrakcji Parku może wykonywać własnym sprzętem filmy i fotografie przeznaczone wyłącznie do własnych celów i wymaga każdorazowego zgłoszenia i uzyskania uprzedniej zgody pracowników Parku.

d. Wyjaśnia się przy tym, iż Park Rozrywki nie korzysta ze specjalnych metod technicznych (technologii przetwarzania wizerunku/technik biometrycznych) umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

e. Właściciel Parku informuje, iż w przypadku monitoringu znacznie oddalonego od miejsca, którego obszar Parku Rozrywki rejestruje – zidentyfikowanie osób/osoby, której dane dotyczą, może być niemożliwe w konsekwencji czego, zgodnie z art. 11 RODO, art. 15-20 RODO nie będą miały zastosowania, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

8. Przetwarzanie Danych osobowych:

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., adres: 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 24-26 poczty e- mail biuro@playpark.pl nr tel. 730 073 730 NIP: 6692542587, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710297.

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

a. wykonania umowy sprzedaży usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

c. ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

d. realizacji usług PLAY PARK poprzez kontakt telefoniczny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

e. prowadzenia kontaktu drogą e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

f. marketingu i promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgoda osoby

g. budowania pozytywnego wizerunku PLAY PARK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgoda osoby na rozpowszechnianie wizerunku.

h. przetwarzania wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgoda osoby

i. umieszczania wizerunku na portalach społecznościowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgoda osoby

j. bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochronę mienia – ze względu na charakter świadczonych usług przez Play Park oraz stref wyłączonych z użytku z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO;

k. prawnie uzasadniony interes Administratora danych poprzez zapobieganie oszustwom (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celu realizacji umowy (sprzedaży usług oferowanych przez MORIDA Sp. z o. o. Sp. k. W celu zapisania Ciebie lub Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką na zajęcia organizowane lub indywidualny pobyt Gościa przez MORIDA Sp. z o. o. Sp. k, dokonania rezerwacji w naszym parku rozrywki lub zarezerwowania naszych usług związanych z organizacją imprezy np. urodzinowych, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Twoich lub dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, względnie imienia i nazwiska opiekuna grupy dzieci oraz adresu email i telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie dokonać skutecznej rezerwacji, w tym jej potwierdzenia, oraz sprzedaży biletów do naszego parku rozrywki.

 

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty i organy upoważnione, którym Spółka jest zobowiązana, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

a. Firmy obsługujące systemy teleinformacyjne,

b. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

c. Kancelaria prawna.

d. serwis społecznościowy Facebook

  • Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w nieskończoność, lecz przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a. trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

b. 3 lat (przedsiębiorcy) lub 10 lat (osoby fizyczne) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

c. dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku;

d. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

e. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MORIDA Sp. z o. o. Sp. k lub do celów marketingowych;

f. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych i wizerunkowych.

 

  • W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do sprostowania swoich danych

c. prawo usunięcia danych osobowych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

g. prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

h. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!