REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO

Play Parku

 • 1 Warunki sprzedaży w systemie on-line biletów wstępu do Parku
 1. Organizatorem/sprzedawcą sprzedaży on–line biletów wstępu do Parku prowadzonej za pośrednictwem serwisu przelewy24 jest Morida sp. z o.o. sp.k. (ul. BOHATERÓW WARSZAWY nr 24-26 , 75-211 KOSZALIN, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod nr KRS 0000710297, tel.: 730 073 730, mail biuro@playpark.pl – dalej nazywanej „PARKIEM”).
 2. Płatności za bilety obsługiwane są przez przelewy24, za pośrednictwem serwisu internetowego Gymmanager .
 3. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, a zatem jego dokonanie jest uważane za akceptację Regulaminu.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Parkiem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie :
 5. a) rejestracji Kupującego i automatyczne założenie konta lub zalogowanie na konto wcześniej założone,
 6. b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line (wybór charakteru oraz ilości biletów, a także terminu ich wykorzystania),
 7. c) dokonanie płatności i potwierdzenie dokonania zamówienia na koncie Kupującego.
 8. Przy zakupie on-line biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z jednej z oferowanych form płatności on-line.
 9. Park nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.playpark.pl . Ceny  są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są  w złotych polskich.
 12. Kupujący otrzyma fakturę potwierdzającą zakup na adres mailowy wskazany przy rejestracji.
 13. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Park.
 14. W systemie sprzedaży on-line można kupić indywidualne bilety normalne i ulgowe (uczniowskie i studenckie) na okres 1 h lub 3 h, które są nabywane na konkretnych dzień i godzinę (w przypadku bilety 3 h trzy następujące po sobie godziny). Podczas kontroli należy wskazać konto Kupującego, z którego dokonano zakupu oraz w przypadku osób korzystających z ulgi dokument urzędowy potwierdzający możliwość jej zastosowania. Bilety ulgowe bez dokumentu urzędowego potwierdzającego możliwość zastosowania ulgi są nieważne, tj. traktowane jak normalne (przed wejściem na teren Parku koniecznym będzie dopłata do ceny biletu normalnego).
 15. Park zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa sprzedaż może zostać ograniczona liczbą biletów na poszczególne godziny czy dni.
 16. Park nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji lub złożenia zamówienia, a także za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletów. Konto chronione jest loginem i hasłem, którego ochrona jest obowiązkiem Kupującego.
 17. W przypadku jego niewykorzystania we wskazanym w zamówieniu czasie Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu ceny i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek innych roszczeń. Z uwagi na blokadę w tym terminie miejsca w Parku transakcja w takim przypadku uważana jest za zrealizowaną, a zakupiony bilet traktowany jest jako wykorzystany.

 

 • 2 Zwrot biletów, postępowanie reklamacyjne
 1. Zasady zwrotu biletów do Parku zakupionych w systemie on-line są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego biletu w okresie 14 dni od dostarczenia (zapisu na koncie). Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie zgodnie ze wzorem oświadczenia dostępnym na stronie internetowej.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia na rachunek bankowy w nim wskazany.
 3. Zwrot nie jest możliwy po upływie terminu na jaki został zakupiony bilet. W takim przypadku transakcja jest uważana za zrealizowaną niezależnie od tego czy Kupujący faktycznie z niego skorzystał.
 4. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Reklamacje należy składać do Parku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@playpark.pl
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 7. a) imię, nazwisko, adres e-mail Kupującego;
 8. b) datę nabycia biletu / datę realizacji usługi;
 9. c) dane założonego konta,
 10. d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;
 11. e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 12. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 13. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Kupującego w reklamacji.

 

 • 3 Ochrona danych Kupującego
 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych odpowiednio w formularzu zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy biletów on-line nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 2. Administratorem danych osobowych Morida sp. z o.o. sp.k. (ul. BOHATERÓW WARSZAWY nr 24-26 , 75-211 KOSZALIN, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod nr KRS 0000710297)
 3. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów, obsługi reklamacji, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 4. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez operatora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o imprezach i promocjach oferowanych przez Park, wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe. Zgodę można cofnąć w każdym czasie.
 5. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 6. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia poprzez kontakt mailowy: biuro@playpark.pl

 

 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Park jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych.
 2. Przed skorzystaniem z Parku Kupujący oraz osoby korzystające z biletów mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Parku udostępnionym na stronie internetowej Parku oraz w obiekcie. Wstęp na teren Parku jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 3. Rodzice lub opiekunowie dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Parkiem, a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Parku.