POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z atrakcji w PLAY PARK zarządzanym przez MORIDA Sp.z.o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 24-26.

Administratorem państwa danych osobowych jest:

MORIDA Sp. z o. o. Sp. k., adres: 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 24-26 poczty e- mail biuro@playpark.pl nr tel. (94) 343 66 79 NIP: 6692542587, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710297.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

PLAY PARK zarządzanym przez MORIDA Sp.z.o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 24-26., dokłada wszelkiej staranności w przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.A. Przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ww. Spółkę, w związku z określonymi celami, jednakże zawsze odbywa się to zgodnie z aktualnymi przepisami.

W celu dokonania przez Państwa zapisu na oferowane przez PLAY PARK atrakcje, a także rezerwacji wejść, imprez okolicznościowych, zajęć organizowanych w PLAY PARK, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • Imię i nazwisko gościa,
 • Adres e-mail,
 • Telefon kontaktowy,
 • Dane wizerunkowe.

W przypadku dokonania przez Państwa rezerwacji na rzecz naszych usług, dziecka pozostającego pod opieką Państwa, przetwarzamy takie dane jak:

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • Data urodzenia dziecka,
 • Numer telefonu opiekuna dziecka,
 • Adres e-mail opiekuna oraz dziecka
 • Dane wizerunkowe dziecka.

W celu realizacji usługi i potwierdzenia rezerwacji usługi drogą e-mail, lub telefoniczną przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Państwo dane osobowe tj.

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefoniczny.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w zakresie informowania Ciebie o zdarzeniach losowych dziecka podczas twojej nieobecności.

Dane osobowe uzyskane w wyniku wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, będą przetwarzane w celach:

 • marketingowych,
 • promocji ,
 • budowania pozytywnego wizerunku PLAY PARK,
 • przetwarzania wizerunku,
 • umieszczaniu wizerunku na portalach społecznościowych.

Udostępnianie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie przez Spółkę:

 • Podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Firmom obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,
 • Podmiotem prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • Kancelarii prawnej.
 • Serwis społecznościowy Facebook

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w nieskończoność, lecz przez czas, który jest, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat (przedsiębiorcy) lub 10 lat (osoby fizyczne) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MORIDA Sp. z o. o. Sp. k lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych i wizerunkowych.

Przysługującego prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • Prawa dostępu do treści swoich danych;
 • Prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianych);
 • Prawa do przenoszenia danych do innego administratora;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pni, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Wymóg podania danych osobowych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celu realizacji umowy (sprzedaży usług oferowanych przez MORIDA Sp. z o. o. Sp. k. W celu zapisania Ciebie lub Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką na zajęcia organizowane lub indywidualny pobyt Gościa przez MORIDA Sp. z o. o. Sp.k, dokonania rezerwacji w naszym parku rozrywki lub zarezerwowania naszych usług związanych z organizacją imprezy urodzinowej, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Twoich lub dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, względnie imienia i nazwiska opiekuna grupy dzieci oraz adresu email i telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie dokonać skutecznej rezerwacji, w tym jej potwierdzenia, oraz sprzedaży biletów do naszego parku rozrywki.
 • W celu zapewnienia bieżącego kontaktu niezbędnego do informowania Ciebie o ewentualnej anulacji rezerwacji lub o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi, w celu podwyższenia komfortu korzystania ze strony internetowej, jak również zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z oferty MORIDA Sp. z o. o. Sp. k pozostających pod opieką określonego opiekuna, konieczne jest podanie numeru telefonu osoby korzystającej z usług MORIDA Sp. z o. o. Sp. k lub opiekuna dziecka korzystającego z oferty parku – bez tego nie jesteśmy w stanie na bieżąco informować Cię o istotnych sprawach dotyczących korzystania z naszej oferty.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.